บทความ

เชิญรับชมโครงการ Knowledge Management -KM

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมได้จัดทำโครงการจัดการความรู้ Knowledge Management – KM สุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ โดยมีมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ให้การสนับสนุนการถ่ายทำและเผยแพร่วีดีโอที่รวบรวมองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากคณาจารย์ที่สะสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมามากกว่า 10 ปี เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับชม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

สำหรับครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพความรู้ สามารถติดตามและรับชมวีดีโอรวมทั้งสิ้น 27 ตอน ได้ทาง YouTube. และ Fackbook. มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ออกกากาศทุกวันจันทร์ เริ่ม จันทร์ที่1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป