บทความ

ประกาศผลโครงการข้อเสนอดีเด่น โครงการกตัญญูอินโนเวชั่น ครั้งที่ 1

ประกาศผลโครงการข้อเสนอดีเด่น โครงการกตัญญูอินโนเวชั่น ครั้งที่ 1

 

 

โครงการข้อเสนอดีเด่นที่ได้รับทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

ในวันที่ 4 กันยายน 2555 มีโรงเรียนได้รับทุน 9 โรงเรียน ดังนี้

ปรเภทบุคคล จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่

- โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

- โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

- โรงเรียนวัดเปรมประชากร (1)

- โรงเรียนวัดเปรมประชากร (2)

- โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี

- โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

 

ประเภททีม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

- โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์