DOWNLOAD KATANYU APP
เกี่ยวกับกองทุนกตัญญู


กองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

โดยบริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด ได้จัดพิธีเปิด กองทุนกตัญญู เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี รวมทั้ง คุณทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ รศ.ดร.พอล ประโชค ชุมพล ผู้อำนวยการกองทุนฯ ให้เกียรติร่วมเปิดป้าย กองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งถือเป็นการเปิดกองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย อย่างเป็นทางการ

กองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ได้เล็งเห็นคุณค่าของการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครู อาจารย์ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน (Learning and Teaching Innovation Grants Program) ขึ้นมา เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในด้านการจัดการศึกษาของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือยก ระดับคุณภาพ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และ เป็นโรงเรียนระดับสากล โดยได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนมาแล้ว 2 โครงการ มีนักเรียนและครู ที่ได้รับทุนสนับสนุนและได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 19 รางวัล

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ครูและอาจารย์ในโรงเรียน ริเริ่มการสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนใหม่ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเสนอโครงการในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกกลุ่มสาระวิชา เป็นมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย และ นำไปใช้ในการประกอบกับการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน และ ยังสามารถสร้างสื่อเพื่อนำไปเผยแพร่สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตร ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครูและอาจารย์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีปริมาณเนื้อหาของการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน
© 2018-2020 KATANYU. All Rights Reserved.

Shop Now