รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

ประเภทเดี่ยว - บุคคล

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนวัดเปรมประชากร (1)

โรงเรียนวัดเปรมประชากร (2)

โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

ประเภททีม

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์